Sokolska društva

Saša Nedeljković: Sokolsko društvo Kistanje

kistanjePre Prvog svetskog rata u Severnoj Dalmaciji delovala je Srpska sokolska župa na Primorju sa svojim društvima u Kninu i Zadru. Na početku Prvog svetskog rata srpska sokolska društva kao i župa su bili zabranjeni. Posle oslobođenja i ujedinjenja 1918. osnovana je za severnu Dalmaciju župa Šibenik Saveza sokola SHS. Posle odlaska Italijana sazvana je osnivačka skupština župe. Na skupštini su prisustvovali izaslanici društava Šibenik, Vodice, Betina, Skradin, Dubrava i Murter.  Župa je 1922. imala 13 društava sa 754 člana. Treći slet održan je 1922. Četvrti župski slet održan je u Drnišu 1923. Peti slet u Šibeniku 1924. Župa je 1925. dobila naziv Sokolska župa Šibensko-Zadarska. Imala je 1925. 15 društava sa 1251 članom, 174 članice, 176 naraštajaca, 129 naraštajki, 208 muške i 96 ženske dece. Šesti župski slet održan je u Prekom 6. i 7. avgusta 1927.

Tom prilikom posvećen je društvena barjak koji je darovala kraljica Marija. Sedmi župski slet održan je 17. i 18. septembra 1927. u Biogradu na moru. Osmi župski slet priređen je 25. i 26. avgusta 1928. u Drnišu. Tog dana razvilo je drniško društvo novu zastavu. Deveti župski slet  održan je u Šibeniku 15. i 16. juna 1929. uz učestvovanje župa Sušak-Rijeka i župe iz Splita. Godine 1930. župa je  imala 15 društava i to : Benkovac, Betina,  Biograd na moru, Drniš, Filip-Jakov, Kistanje, Knin, Murter, Novalja, Novigrad, Pag, Preko, Siverić, Šibenik i Vodice. Bilo je 1.379 članova i 160 članica, od kojih 311 vežbača i 127 vežbačice. Bilo je 143 naraštajca i 84 naraštajke. Zatim sokolske dece 256 dečaka i 139 devojčica. Sve zajedno učlanjenih 2.161. Svoje sokolske domove imala su društva  Biograd na moru, Knin i Šibenik. Većina društava je vežbala u privatnim iznajmljenim prostorijama. U 11 društava osnovane su knjižnice sa 4.243 dela.U 5 društava postojale su sokolske muzike, a u dva tamburaški zborovi. (1)  

Glavna godišnja skupština župe Zadar-Šibenik održana je 15.2.1931. Na skupštini društva su zastupali : Benkovac Milošević Petar i Červar Petar; Drniš starešina Adžija Nikola; Knin Šimunović Miro i Pokrajac Đuro; Kistanje Janković Nikola.  Društvo Benkovac imalo je 86 članova, društvo Drniš imalo je 129 članova, društvo Kistanje imalo je 45 članova. (2)kistanje dom

U upravi sokolskog društva Kistanje bili su starešina Milan Budimir, I zamenik N. Dubajić, II  zamenik  S. Malešević, tajnik Spasoje Travici, prosvetar dr. J. Dučić, načelnik Vladimir Korolija,  zamenik Đuro Dubajić, načelnica  Leposava Lalić, blagajnik Sava Mandić, Članovi uprave bili su Franjo Franotović, dr. Vuk Vujasinović, Gojko Kresović, Božo Živković i Tode Malešević. Zamenici su bili Nikodim Opačić, Franjo Bilanđija, Simo Vujasinović, Špiro Lalić i Šime Ivanković. Revizori su bili : Nikola Vujasinović, Petar Tišma i Petar Bulić. Zamenici su bili Isto Trbojević, Lazar Šegan i Dalibor Šoljan. U sudu časti bili su dr. Vuk Vujasinović, Nikola Janković, Frano Franotović,  Nikola Vujasinović i Dušan Korolija. Zamenici bili su Spasoje Travici i Slavko Malešević.(3)  Vidovdan je 1935. proslavljen od sokola na Dalmatinskom Kosovu. Na Vidovdan Kninsko sokolsko okružje (društva Knin, Drniš, Klanac, Siverić i Kistanje) priredilo je javni čas. Javnom času prisustvovala su skoro sva društva župe Šibenik-Zadar. Društvo Šibenik učestvovalo je svojom muzikom i velikim brojem svog članstva. Izjutra su stigli vozovi sa sokolima i gostima. Vanrednim vozom, kojim su došli sokoli iz Šibenika, doputovao je patrijarh Varnava sa svojom pratnjom. Pred stanicom je formirana povorka sa tri muzike, 6 sokolskih zastava, masom članova sokolskih društava, četa i građanima. Posle podne održan je javni čas, na kome su nastupile sve kategorije u prostim vežbama. Na proslavu Vidovdana na Dalmatinskom Kosovu došli su patrijarh Varnava sa pratnjom, podban Primorske banovine Zdravković, senator Desnica, bivši ministar Subotić, komandant kninskog garnizona general Terzić sa oficirima i veliki broj najviđenijih ljudi Severne Dalmacije. Na svečanosti je prisustvovalo preko 12.000 ljudi, od kojih je bilo preko 2.000 sokola iz župe Šibenik-Zadar na čelu sa starešinstvom župe. (4)

Sokolsko društvo u Kistanjama osvetilo je svoj sokolski dom  3 septembra 1939. Gradili su dom 10 godina. Dom je imao čitaonicu, kancelariju i stalnu pozornicu. Bio je to seoski sokolski dom. Proslavi su prisustvovali pukovnik Vuksanović, starešina Sokolske župe Šibenik Pave Kovačev, sreski načelnik iz Benkovca, načelnik opštine iz Obrovca,  i poznati nacionalni borci iz tog kraja. Kumovao je dr. Mirko Buić, koga je zamenjivao Lazar Krneta, načelnik opštine Kistanje. Na proslavi su učestvovala društva Biograd, Obrovac, Benkovac i Drniš, kao i čete Bratiškovci, Đevrska, Tkon i Filipjakov. Društvo Biograd došlo je sa muzikom i zastavom. Svečani blagoslov doma obavio je O. Nikanor, upravnik manastira Krka. Kroz mesto je prošla svečana povorka sa 353 učesnika, muzikom iz Biograda i 7 zastava. U podne je održan banket. Posle podne održana je javna vežba, a uveče svečana akademija u sokolani. (5)

Saša Nedeljković, član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije

Napomene :

  1. „Sokolska župa Šibenik”, „Svesokolski slet 1930 Sveslavensko sokolstvo”, Beograd 1930, 190, 191;
  2. Glavna godišnja skupština župe Zadar-Šibenik 15.II.”, „Sokol na Jadranu“, Split, mart 1931, br. 3, str. 61,62;
  3. Uredio Ante Brozović, „Sokolski zbornik“, Godina I, Beograd 1934, str. CXXVI;
  4. „Proslava Vidovdana na Dalmatinskom Kosovu”, „Sokolski glasnik“, Ljubljana, 5 aprila 1935, br. 30, str. 7;
  5. „Kratke vesti iz našeg sokolstva”, „Sokolski glasnik“, Beograd, 17 novembar 1939, br. 46, str. 2;