Ostalo

Tužba za falsifikovanje istorije

mitrovicREPUBLIČKOM JAVNOM TUŽIOCU SRBIJE

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Krivična prijava protiv nepoznatih izvršilaca udruženih radi propagiranja nemačke kolonijalne istoriografije po kojoj su se Srbi navodno doselili na „Balkan“ sa Severa (a Rusi navodno doselili sa PoDunavlјa/Juga) pošto postoje osnovi sumnje da delovanje ovih nepoznatih izvršilaca sadrži sve elemente krivičnih dela predviđenih:

čl. 174 KZ – povreda ugleda srpskog naroda i ugleda SloVena,

čl. 307 KZ – ugrožavanje teritorijalne celine Srbije i protivustavno otceplјenje dela teritorije Srbije,

čl. 383 KZ – uništavanje kulturnih ili istorijskih spomenika ili drugih kulturnih dobara ili ustanova ili objekata koji su namenjeni nauci, umetnosti i vaspitavanju,

čl. 370 KZ – genocid (srpskog naroda).

Molim Vas da u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku Srbije sprovedete sve potrebne istražne radnje i pokrenete krivični postupak protiv nepoznatog kruga lica i nepoznatih izvršilaca koji su udruženi (čl. 33 Krivičnog zakonika – Saizvršilaštvo; čl. 35 KZ – pomaganje) i raspoređeni kao saizvršioci posebno u sistemu javnog informisanja (čl. 38 KZ), u izdavačkim organizacijama (čl. 39 KZ) i u sistemu obrazovanja radi propagiranja nemačke kolonijalne istoriografije, po kojoj su se Srbi navodno doselili na „Balkan“ sa Severa (a Rusi navodno doselili sa PoDunavlјa/Juga) što je sve usmereno na: povredu ugleda srpskog naroda i ugleda SloVena (krivično delo iz čl. 174 KZ),

2

ugrožavanje teritorijalne celine Srbije i protivustavno otceplјenje dela teritorije Srbije (čl. 307 KZ)

Očigledno je da se postojeća dogmatska istoriografija održava (a preko nje širi nenaučno učenje o navodnom doselјavanju Slovena na Balkan) samo zahvalјujući udruživanju šire grupe izvršilaca udruženih i plaćenih od inostranih tajnih i javnih struktura na propagiranju nemačke kolonijalne istoriografije te postoje osnove sumnje da je njihovo udruživanje usmereno na činjenje krivičnih dela predviđenih:

članom 174. Krivičnog zakona Srbije: povreda ugleda srpskog naroda i ugleda SloVena,

čl. 307 Krivičnog zakona Srbije: ugrožavanje teritorijalne celine Srbije i protivustavno otceplјenje dela teritorije Srbije, jer se na propagiranju nemačke kolonijalne istoriografije o navodnom doselјavanju Slovena na Balkan u VI veku baziraju i sve tendencije proglašenja takozvanog nezavisnog Kosova (čiji je naziv izveden iz istinskog naziva SloVena: Kolo(Venij)a/KosoVa), počev od vremena kada je Vatikan preko katoličkog sveštenija Jiričeka ilirsko poreklo (koje su do tada osnovano pripisivali Srbima, podstrekavajući ih na borbu protiv Turaka) počeli da pripisuju takozvanim AlBancima/AlBenima, opisujući da oni ipak ne govore ilirskim/SorVenskim jezikom.

Ova grupa saizvršilaca je usmerena na informativno i faktičko uništavanje tragova i arheoloških nalazišta (koja su na Balkanu i van njega obuhvaćena pod terminom Vinča/Vinčanska kultura), što je forma genocida srpskog naroda i POTISKIVANјA SRPSKOG NARODA (sa Apenina, iz Male Azije a sada i sa Balkana), metodima koje je:

Gaj Julije Cezar opisao u „Zapisima o Galskom ratu“, Vatikan primenjivao protiv SloVena u Venetiji/Veneciji u toku Papskih ratova merama izolacije Venecije od strane Kambrijske lige, koje su bile prototip primene nezakonitih sankca UN protiv srpskog naroda krajem dvadesetog veka.

RAT POJMOVIMA koji prati proces POTISKIVANјA je oblik uništavanja tragova očiglednog KONTINUITETA KULTURE Srba i SloVena od vremena Lepenskog Vira i Vinče, kada su SloVeni sebe nazivali KoloVeni i RAzSeni/Rod prvobitni, jer je naša civilizacija bila i ostala civilizacija tolerantnosti različitosti rodova za razliku od „teritorijalne civilizacije Rima“ po kojoj su „Svi građani Rima – Rimlјani“ koja je potisla koloVensku/sloVensku civilizaciju sa Apenina

509. godine pre nove ere kada je izvršen puč koji je u nauci poznat kao Rimska revolucija.

Katastrofalno stanje arheološkog nalazišta Vinča i više mera usmerenih na uništenje tragova Lepenskog Vira su samo jedna od posledica delovanja ovog zločinačkog udruženja čije činjenje (i nečinjenje oficijelnih organa Srbije na sprečavanju falsifikata) ima sve elemente krivičnog dela:

a) predviđenog čl. 383 KZ (uništavanje kulturnih dobara) uništavanjem kulturnih ili istorijskih spomenika ili drugih kulturnih dobara ili ustanova ili objekata koji su namenjeni nauci, umetnosti i vaspitavanju u čijoj je funkciji:

zatvaranje Narodnog muzeja Srbije koji ne radi više od sedam godina (u okviru čega su arheološki nalazi Vinče i Lepenskog Vira, koji se nalaze u Muzeju, trebali da kamionima kojima se prevoze stvari diplomata da budu prevezeni van teritorije Srbije),

3

zatvaranje Narodne biblioteke Srbije, koja ne radi već nekoliko godina, organizovanje od strane Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu naučnog skupa na kojem su pripadnici specijalnih službi iz SAD i Italije, uz prisustvo naučnika iz mnogih zemalјa – ne samo priznali postojanje pisanih natpisa na arheološkim artefaktima Vinče, već i pokušali da promene naziv Vinčanskog pisma i tragova Vinčanske pismenosti na naziv PODUNAVSKO PISMO i pismenost, kakao se to pismo nikako ne bi moglo povezati sa Vinčanskom kulturom KoloVena (SloVena),

b) predviđenog čl. 370 KZ (genocid: ko u nameri da potpuno ili delimično uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili versku grupu kao takvu naredi da se grupa stavi u takve životne uslove koji dovode do potpunog

ili delimičnog istreblјenja grupe ili da se vrši prinudno preselјavanje, u ovom slučaju preselјavanje Srba sa Kosova i Metohije, Republike Srpske Krajine i Hrvatske),

Zbog svega rečenog, predlažem da se pokrenene krivični postupak i na osnovu utvrđene krivične odgovornosti za svakog člana ovog zločinačkog udruženja izreknu adekvatne mere predviđene Krivičnim zakonikom a posebno mere bezbednosti:

zabrane vršenja izdavačke delatnosti i poziva, dužnosti u oblasti obrazovanja (čl. 79 i čl. 85 KZ) licima koja propagiraju nemačku KOLONIJALNU ISTORIOGRAFIJU o navodnom doselјavanju SloVena na Balkan, najmanje pet godina,oduzimanje (čl. 79 i čl. 87 KZ) predmeta (knjiga, brošura, novina) i imovinske koristi od prodaje i plasmana predmeta (čl. 91 KZ) u kojima se propagira nemačka KOLONIJALNA ISTORIOGRAFIJA o navodnom doselјavanju SloVena na Balkan, javno objave presude (čl. 79 i čl. 89 KZ) o kažnjavanju propagatora nemačke KOLONIJALNE ISTORIOGRAFIJE o navodnom doselјavanju SloVena na Balkan.

Smatraram da ne postoje osnovi da se na članove ove grupe ubuduće primeni čl. 176 KZ „o nekažnjavanju za krivična dela iz čl. 173 do 175 KZ“ za propagiranje kolonijalne istoriografije ako je „dato u okviru ozbilјne kritike u naučnom, književnom ili umetničkom delu u izvršenju službene dužnosti, novinarskog poziva, političke delatnosti, u odbrani nekog prava, ako se iz načina izražavanja ili drugih okolnosti vidi da nije učinjeno u nameri omalovažavanja“ pošto više posle najnovijih otkrića ne postoje osnovi da bilo ko poveruje u isitinitost onoga što je iznosio ili pronosio u vezi s NAVODNIM NASELjAVANјEM SLOVENA NA BALKAN, odnosno s navodnim naselјavanjem Rusije sa Balkana, jer su to notorne dogmatske gluposti i samo su deo strategije demonizacije KoloVena i SloVena odnosno Srba, kakve su primenjivane i u vreme demonizacijom ViniGota/ViziGota, čiji je naziv takođe nastao iz naziva KoloVena odnosno koloVenskog Verovanja u GOD/Kolo kao večni Vaskrs prirode u toku GODine dana.

Božidar Mitrović,

doktor pravnih nauka, Advokat, član Moskovske advokatske komore, Predsednik Regionalne društvene organizacije OBJEDINјENјE SRBA

119313 Moskva, Leninski prospekt, d. 93, korp. 2, kv. 145

Tel. 007495 502 39 29 ,

u Beogradu 064 353 88 49