ZS logo sajt

Mica Todorović

mica todorovic

Mica Todorović

(Sarajevo, 1900 – Sarajevo, 1981)

Rođena je 1900. godine u Sarajevu, gdje je stekla osnovno i srednje obrazovanje. Akademiju likovnih umjetnosti završila je u Zagrebu.Tokom Drugog svjetskog rata bila je uhapšena, osuđena i odvedena prvo u logor u Jasenovcu, a zatim i u neke koncentracione logore u Njemačkoj.

Nakon oslobođenja vraća se u Sarajevo i od prvih dana predaje Školi za likovnu umjetnost, gdje je neprekidno radila do odlaska u penziju.

Prvi radovi Mice Todorović nose izvjestan pečat klasičnog, puni su forme i govore o pređenom i savladanom putu mladog umjetnika. Prvu izložbu imala je u Londonu još 1930., a zatim i u drugim mjestima u Engleskoj. U to vrijeme radila je veoma mnogo, a u njenim crtežima već je vidljiva zrelost umjetnika koji na svojstven i aktuelan način prikazuje "visoko" društvo onog vremena.

Njeni pogledi na život i umjetnost povezali su je sa grupom lijevo orijentisanih umjetnika Zagreba Zemlja, sa kojima je izlagala u Ljubljani, a zatim u bivšoj Čehoslovačkoj, SSSR-u, Italiji, Parizu, Teheranu, Aleksandriji, itd. U bivšoj Jugoslaviji je još izlagala u Zagrebu, Beogradu, Dubrovniku i drugim mjestima.

Prva njena samostalna izložba bila je 1954. u Beogradu, druga 1962. u Sarajevu, treća 1968. u Beogradu i četvrta 1975. u Sarajevu.

Ono što je najljepše i što čini najveću vrijednost u opusu Mice Todorović jeste njen osjećaj za boju, senzibilitet za prefinjeno doživljavanje prirode i stvari oko sebe, jedan istančani ukus da u svojim radovima pri komponovanju slike odbaci sve što je suvišno, nepotrebno i da prezentira onaj čisti likovni doživljaj koji je darovan samo onim najrjeđim likovnim stvaraocima.

Dobitnica je Šestoaprilske nagrade grada Sarajeva, Dvadesetsedmojulske nagrade BiH, nagrade Banjalučkog salona, nagrade ZAVNOBiH-a i dr. Nosilac je Ordena zasluga za narod sa zlatnom zvijezdom i Ordena rada sa crvenom zastavom. Za dopisnog člana ANUBiH izabrana je 1969, a za redovnog 1975. godine.

Preminula je u Sarajevu, 1981. godine.

Mica Todorovic Jesenji pejsaz ulje    Mica Todorovic Mrtva priroda ulje